L’accaddru si canscia ar’u cantu e l’amu ar’u parrra.
L’uccello si riconosce dal canto, l’uomo dal modo di parlare.

 

L’cqua, cchj ‘a manji, cchj s’allorda.
L’acqua pi si rimesta pi si sporca.

 

L’acqua chjra
sempa nzuma para.
L’acqua limpida viene sempre in superficie.

 

L’acqua ‘e mju nu tju.
La pioggia di maggio annerisce ogni cosa.